19:04

Hristian taryhynyñ ajy hakykatlary

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 597 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Harputly Yshak Efendi | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Taryhy makalalar bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 8
-2
1 Arzyman  
418
Saýry dinleň wekilleri haçan bir-birine bolan ýigrençden saplanarlarka? Ýok-la, bu bir akyla sygmajak zat ahyry. Gaýta gitdigiçe biri-biriniň ganyny içip başlarlar. wacko

3
2 dovletmyratnurmedov  
496
Super makala.

3
3 dovletmyratnurmedov  
496
Menem 4-5 ýyllykda Nasraniler we Injil barada köp zatlar okadym, deňeşdirdim. Garaz gelinen netijäm şu. Ýagny Nasranylar öz dinlerine näçe baglansalar şonçada wagşylaşýalar we yzda galak bolýalar. Öz dinlerinden daşlaşdygyça normallaşýalar. Ýöne ahlak gymmatlyklaryny ýitirýäler. Suwa düşmegem haçly ýörüşlerden soňra musulmanlardan görüp öwrenipdirler. Özleri kän suwa düşmeýäler ekeni, düşselerem boçka suwa otyrar ekenler. Musulman şäherde banýalary girip görseler suwa düşende suw üstüňden akmaly we aşak kirli suw bolup gitmelidigini görýäler. Sabynam musulmanlardan öwrenipdirler. Atyram ilkinji musulmanlardan öwrenipdirler.
Edilen gyrgynçylyklarynyň hetdi hasaby ýok. Takmynan 1 milliard adam gyrypdyrlar. Hindistanda, Amerka materigi, Afrika materigi we Awstraliýa materigi poçti gyryp gutardylar. Galanlarynada obarigenler, gyzyl derililer, tuzemsi ýaly ikinji sort adam hökmünde görülipdir.

3
4 dovletmyratnurmedov  
496
Ýewreýlerem haçan görse gyrypdyrlar kowupdyrlar. Ýewreýlerem özlerini musulman ýurtlarda huzur tapypdyrlar. Osmanlyda we Buhara emirliklerinde Eýranda. Häzir bolsa ýewreýler edilen ýagşylyklary ýatdan çykardylar. Bar ýagşylygam diýmälidä öz kitaplarynda "öldürme" diýen aýatyny ýatdan çykardylar. Ýalňyş ýordylar. Diýýän zatlary "ol ýerde ýewreýleri öldürme" diýilen diýip düşündirýäler. Şunam belläli ýewreýler diýlende hemmesini hasap edemokdyryn. Sebäbi gowy ýewreýlerem bardyr.

0
5 Arzyman  
418
Muň başyny başlaňyzda ýamman jowranyp ýazypsyňyz weli, näme kastyňyz bar olarda? smile

3
6 dovletmyratnurmedov  
496
Ispanýada Ommeýat musulman döwleti ýykylanda galan musulman we ýewreýleri bir ýere üýşirip "mukaddes suw" sepen kişiler bolup "siz mundan soňra hristiýan" diýipdirler we yslam we ýewreý dini we dini däl kitaplaryň hemmesini ellerinden alypdyrlar. nesil geçdigiçe hristýanlaşarlar diýip.

3
7 dovletmyratnurmedov  
496
"Hempfer syrlaryny açýar" kitapda Hindistanda iňlis bir ofiseriň aýaly daşarda welosiped sürüp ýörkä hindiler maňa seretdiler diýip adamsyna aýdýar welin olam öz gezeginde meň aýalyma seretdiňiz diýip 300-600 hindi adamlary (sany ýalňyşýan bolmagym ähtimal, 10 ýyl mundan öň okapdym) atypdyr diýip bellenen.

3
8 dovletmyratnurmedov  
496
Indem näme esasanam kinolaryň kömegi bilen, kompýuter oýunlaryň kömegi bilen özlerini Adalatyň çeşmesi, dünýäni halas edýänler, dogruçyl edip görkezýäler. Musulmanlary bolsa yzda galan, kirli, ylymsyz, ahlaksyz, haçan görseň gyz zorlap ýören edip görkezýäler Gynansagam.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]