22:59

Serpaý

SERPAÝ

Söýüň meni — ýürek söýgi küýseýär,
Şeýle bir küýseýär — ýok çaky-çeni.
Ýekeje adama ýeterlik söýgi
Bilen bir pursatlyk söýüň siz meni.

Maňa kän zat,
Uly bir zat gerek däl,
Eliňizi ýüregňize goýuň siz:
Size söýgi bilen ýüzlenýän günlem,
Sözlerimi kesä çekmän söýüň siz.

Söýüň meni — ähli erki hem durky,
Bilen size tarap ýollar çekeni.
Ýeke özüň söýüp ýörseň elmydam,
Birazajyk agyr düşjek ekeni.

Söýüň meni siziň sadyk guluňyz,
Soňra menden size galar şeýle paý,
Men size bahasyz serpaý ederin —
Şalaryň elinden gelmejek serpaý.

Gurbannazar EZIZOW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 426 | Добавил: Nurdan | Теги: Gurbannazar EZIZOW | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Sumbaryñ kenarynda / Goşgular - 01.01.2024
Düýş hem ýagyş / Goşgular - 09.01.2024
Ak buýnuzly ak maral / Goşgular - 01.01.2024
Atsyz goşgy / Goşgular - 31.01.2024
Eýdip-beýdip... / edebi ýaňsylama / Goşgular - 12.01.2024
Şert / Goşgular - 09.02.2024
Perişan kalbyñ umydy / Goşgular - 01.01.2024
Rubagylar / Goşgular - 13.01.2024
Moskwadan görýärler / Goşgular - 30.01.2024
Göreş / Goşgular - 11.02.2024

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]