19:08

Türkmeniñ dini birdir

Категория: Publisistika | Просмотров: 632 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Sapargeldi Annasähet Iner ogly | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Publisistika bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 4
0
1 ýaş_taryhçy  
Sag boluñ. Şular ýaly makalalary köpräk beriñ.

0
2 Arzyman  
418
Peşeden pil ýasalan material eken. Aslynda ol adam derwaýys meseläni orta atypdyr. Biziň ganygyzmalarymyz bolsa, şo meselä köre-körlük bilen garap, ol adamyň şahsyýetine çenli degsinjikläpdirler. Terbiýesizligiňem barypýatany. Ol adam-a o mesele boýunça Germaniýany tutaryk etmek hökmanam däl eken.
Aslynda sežde—Hudaýa ýakynlaşmak, Oň söýgüsini duýmak dälmi? Onuň bilen aç-açan gürleşip, ýüregiňi dökmek dälmi? Onsoň men Oňa ýüregimdäkini düşünmeýän dilimde nädip aýdyp bilerin? Dogrudanam, häzirki 5 wagtyna ybadat edýänleriň näçe prosenti arap diline düşünýä? Juda az. A düşünmän ybadat edýänler näme? Seždede Oňa başga dilde ýat tutup, aňasty barlyklarynda galan "goşgularyny" okap berýälermikä? Özleriniň ÝÜREKDEN näme doga edýänlerine düşünenoklar-a. Onsoň şeýdenlerinde olar ylahy güýji duýup, Oňa ýakynlaşyp bilýälermikä? Dogrudanam, kyn mesele şü. Ýöne biziňkileň köpüsi şu barada iň bolman özbaşdak pikir ýöretmäge-de gorkýalar. Nämemiş, günämiş B). Onsoň aýdylanja zatlar bilen boluberýäler-dä. Ýogsam, olaram ýokarky adamyňky ýaly köpçülikde masgara bolardylar-da. Her nämedem bolsa, göze görünmeýän güýjüň bizi ýazgarmasy—göze görnüp duran zatlaň masgara etmesinden ýagşyrakdyr-da. smile

0
3 Jeyhun  
637
Men ýazyjyny goldaýan. Ählisünnetde bir höküm çykarjak bolsalar Gurhany-Kerime, Pygammerimiziň (s.a.w.) sünnetlerine - hadyslaryna we ijma esaslanýarlar. Köpleriň wahhaby diýip halamaýanlary ijmany ret edýär. Ijma - yslam alymlarynyň birleşigi. Häzirki döwürde her bir ýurdyň öz ijmasy bar. Eger täzeçillik rugsat beriljek bolsa onda ijma yglan edýär, meselem, Internedi ulanyp bolýarmy ýa ýok we ş.m. soň dörän zatlar. Horasandaky, mawerennahrdaky musulmanlar şondan ugur alýar.

0
4 Jumjume  
571
Namazy her millet öz dilinde okamak bolýan bolsa pygamberimiz muny başdan aýtmazmydy??? Inede şeýdip her dürli hokga tapyp adamlañ pikirini bulaşdyryp ýörler Sapargeldi geldi agañ aýdyşy ýaly. Bu öz dilińde okabermek meselesi täze zady da jedelleşenoga internet ýene bir zat yaly. Dil millet şol wagtlaram tapawutlydy yone din olary birleşdirdi we çürt kesik aýdyldy Kuranyñ dilinde okalmalydygyny

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]