14:47

Ýagşylyk hekaýaty

Ýagşylyk hekaýaty

“Ýatana berýän bolsaň maňa ber sen, Biribar!” –
Diýip, ýalta bir kişi Hakdan döwlet soraýar.

Göz öňüne getirip bagtly durmuş geljegin,
Bir köne harabada garaşypdyr ençe gün.

Aç-suwsyz ýatmaklykdan halys galmandyr huşy,
Ajal aljyradypdyr, hiç gelmändir bagt guşy.

Ençe gün aç bolansoň, süýnüp ýatanmyş bende
Hem çalaja iňleýär gurbat galmansoň tende.

Ötüp barýan ýolagçy onuň zaryn eşiden,
Gelip yralap görse, turarlykdan ötüşen.

Derrew kömek bermegiň aladasyn edipdir,
Bir zar iýse essine gelermikä öýdüpdir.

Emma gaýym gysylan dişin açyp bilmänmiş.
Näçe şarpyk çalsa-da, hiç essine gelmänmiş.

Ahyry ol ýaňkynyň döwüpdir ýeke dişin,
Şol ýerden çorba guýup, synlapdyr onuň iýşin.

Birki ýola gultunyp, gözün süzip açypdyr,
Agzyna çorba guýsaň, bir enaýy içip dur.

Garbak-gurbak edensoň, gelipdir ol essine,
Ýaňky ýolagçy kişi sorag beren dessine:

“Şepe, saňa näm bolýar, agyrýarmy bir ýeriň?
Iňläp ýatyrsyň bärde, huşy uçdumy seriň?”

Ýalta kişi diýipdir: “Taňry berýän ekeni,
Bir dişimi döwse-de, menem görýän ekeni.”

Özüňde gaýrat-gujur, bolmasa ýa höwesiň,
Ýagşylygam bilmeseň, Haktagalla neýlesin!
Категория: Goşgular | Просмотров: 412 | Добавил: Azady | Теги: Azymberdi Kakaýew | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Täjir tanşyma / Goşgular - 16.01.2024
Eýdip-beýdip... / edebi ýaňsylama / Goşgular - 12.01.2024
Ýedi ýassyn / Goşgular - 17.02.2024
Goltugy daşly adam / Goşgular - 05.01.2024
Nädip ýaşamaly?! / Goşgular - 13.01.2024
Ýetim / Goşgular - 02.02.2024
Ömrümiñ manysy bolmaly zenan / Goşgular - 05.02.2024
Käbir aýallara melek diýýäñiz / Goşgular - 04.02.2024
Suwdan ot çykaran goşgy / Goşgular - 31.01.2024
"Garrap ýörünmi ýa men..." / Goşgular - 01.01.2024

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]