07:31

Diri öwlüýä: Parawbibi

DIRI ÖWLÜÝÄ: PARAWBIBI

Arazaly şahyryñ Aşgabadyñ zyndanynda goly bagly ýatyrka, öz iline ýollan goşgularynyñ birinde:

Uruşda adam gyrylýar,
Gyssanañda çagyrylýar,
Ýetişikli diri öwlüýä,
Parawbibim, senden medet.

- diýip, ýazyşy ýaly, Parawbibi günbatar Türkmenistanda keramatly ýer hökmünde meşhurdyr. Adamlar ir döwürlerden bäri ondan delalat isläp zyýarata barýarlar.
Il içinde ýaýran gürrüñe görä, çagasy nähoş aýal onuñ daş öýünde oturyp hemaýat diläpdir. Günleriñ birinde ýaş çaga halynyñ üstüne peşew edipdir. Aýal halynyñ şol ýerini ýuwupdyr. Ertesi görse, halynyñ peşew edilen ýeri tegelenip kesilipdir. Şondan soñ il-gün Parawbibiniñ diri öwlüýädigine hasam ynanypdyr. Oña Paraw ejeke diýýänleriñ sany artypdyr . Adamlar ony öz uýalary hasaplapdyrlar.
SSSR döwründe Parawbibiniñ iki otagjyk aş öýi bardy. Ony ýykyp, ýerini tekizläpdiler. Döwrüñ üýtgemegi bilen şol jaýyñ ýerinde öñi eýwanly şarñyldap duran dört otagly jaý salyndy. "GULMAÇ" firmasynyñ eýesi Düýegurban Mürzäýew geçen asyryñ 90-njy ýyllarynda gurluşyk materiallaryny eltip, öz hasabyna etegi oturmaga niýetlenen telärli uly bassyrma etdiripdi.
Bir gezek biz Parawbibä zyýarata baranymyzda, asman dört-bäş günläp gara buluda gaplanyp dursa-da, gökden nem damanokdy. Aýazly ýel bardy. Biz ir ikindin Parawbibä geldik. Degsin sadakasy atarylan badyna Ýaradanyñ emri bilen ýel tapba ýatdy.
Hawa, ýylyñ dört paslynda, haçan barsañ, Parawbibi zyýaratgähi zenanlardan, çaga-çugalardan dos-doly. Aş öýüñ 40-50 ädim gaýrasynda kesilen sazakdyr selin agaçlarynyñ odunlary basylyp, hemişe seññer galdyrylgy durardy. Indi oduna-çöpe mätäçlik ýok, mawy ýangyç gübläp ýanyp dur. Zyýarata baranlara keramatly ýerde hyzmat edip, ahyretde sogap gazanjakdygyna durky bilen ynanýan adamlarymyz hem az däl. Türkmen ýöne ýere "Ölüsini sylan beg bolar" diýenok. 
Zyýaratçlar gonamçylyga barýarlar. Çar ýanda Kuran çykylýar. Soñra diri öwlüýäniñ başynda sadaka berilýär. Il-günüñ Parawbibini ýat edip berýän sadakalary kabul bolsun!

Tatar ÜÝŞMEKOW,
ýazyjy.

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 664 | Добавил: Нawеran | Теги: Tatar Üýşmekow | Рейтинг: 4.6/5
Awtoryň başga makalalary

Geň-taňsy wakalar bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 9
0
1 Öwezgeldi  
Tatar aganyñ diyseñ gowy proza eserleri hem bolmaly. Saytda goymazlarmyka?

0
2 Hаwеrаn  
245
Güýzmuhammet aga sag bolsun. Ol kakasy Tatar aganyñ ähli eserlerini diýen ýaly üýşürip getirip berdi. Ilki dûrli temalardan ýazylan ownuk makalalaryny bereli. Eserlerini hem ýuwaş-ýuwaşdan bereris.

0
3 Hаwеrаn  
245
Eger saýta girýän okyjydyr agzalaryñ arasynda aýatda däl merhum ýazyjy-şahyrlarymyzyñ nebereleri bar bolsa, olaryñ hemmesini Güýzmuhammet agañ göreldesine eýermäge çagyrýaryn. Ýazyjylarymyñ galdyryp giden edebi mirasyny toplamak, il-halka ýetirmek ýaly sogaply iş, mukaddes borç ilkinji nobatda olaryñ ogul-gyzlaryna-da degişli.

0
4 gadambez1986  
335
Tatar Ordayew niranin yazyjysyka?

0
5 Hаwеrаn  
245
Lakam bolsa aýry gep, emma adamyñ gulagyna azan bilen gygyrylan adyny we göterip ýören resmi at-familiýasyny ýañsa almak gowy häsiýet däl. Ýaş nesil ýaşuly nesli tanamasa Tatar aga günäkär dälmikä diýýän men-ä..

0
6 Hаwеrаn  
245
Mümkin ýöne öz deñ-duşyñ bolsa, ýakyndan tanaýan bolsañ biri biriñ henegini göterişýän bolsañyz onda şoña at-familýasyny isledigiçe ýoýup aýdyp bilerdiñ ikiçäklikde ýa köpçülikde. Emma ötüp giden ýaşuly adama, merhum adama, tutuş Balkan welaýatynda tanalýan, sylanýan ýazyja, pedagoga beýle zatlary diýmek kim bolañda-da gelşiksiz bolsa gerek.
Onsoñam ýazyjy bolan ýazyjynyñ ýeri ýurdy, taýpa-tiresi bolmaýar. Tatar aga öz halkynyñ, türkmeniñ ýazyjysy diýsek dogry bolar.[l]

0
7 gadambez1986  
335
Wiy gunami otunc sorayan Haweran. Indiki sapaklara sapak bolar. Lakamdyr oytdim.

0
8 gadambez1986  
335
Yone gulagyna azany bir tuysli gygyrypdyrlar
Ylalasayyň.
Tatar Uysmegi!

0
9 gadambez1986  
335
Bu turkmenin hasiyeti seylerakda. Golayda bir gyza dusdum Ady Mahribanym. Mahri dal, Mahriban dal, her bir erkek adamsyndan basga sol hatarda gulagyna azan gygyran mollasy, mugallymy, klasdasy, kursdasy, soygulisi, gonsysy, baslygy... in sonunda yene jynazasyny gygyran molla Mahribanym! Adiyip tutmaly bolar adyna. Gelsiksiz bolya, gelsiksiz.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]