14:49

Gündelik / hekaýa

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 767 | Добавил: Bagabat | Теги: Serdar Ataýew | Рейтинг: 4.5/2
Awtoryň başga makalalary

Hekaýalar bölümiň başga makalalary

«Daglaryň ruhy» / hekaýa - 07.03.2024
Leýlanyň taryhy / hekaýa - 11.01.2024
Bereket aga / hekaýa - 18.07.2024
Umyt – bu dem / hekaýa-esse - 26.01.2024
Tabyt / hekaýa - 17.07.2024
Surat / nowella - 14.03.2024
Ýolagçy / hekaýa - 12.01.2024
Pedofiliň ölümi / nowella - 04.01.2024
Ýat şäherdäki üç myhman / hekaýa - 13.01.2024
Toý sowgady / hekaýa - 12.01.2024

Teswirleriň ählisi: 5
0
1 Rahat  
Aýylganç uruş kartinasy. Täsirli ýazylypdyr. Ylaýta-da başky ikinji abzasynda awtoryñ çyzan kartinasy göz öñüñde janlanýar.

0
2 Durdyyewа  
132
Gowy hekaya. Yazanlar, yetirenler sag bolsun.

0
3 mango  
651
Erbet däl, Serdar kaka.
Gynançly. Gündeligiň ýanmadyk soňky üç sahypasyndan bir maşgalaň soňky üç gününi göz öňüne getirmek bolýar.
—-
Gündeligiň 28-ne ýazylan ýazgysy biraz uzynrak ýaly. 29-y, 30-y bir sahypa sygjak ýaly, ýöne 28-i biraz uzyn ýaly (biderek belligem bolsa, göwnüme gelenini aýdaýýan).
—-
Nirä seretseň ýatan gara-köýük bolup ýatan kerpiç bölekleri.
Başdaky “ýatan” artyk gidipdir.
—-
ýykyk-ýumruk
gara-köýük
Owum-döwüm
eýläk-beýläk
Ỳagyş-ýagmyr
aýyl-saýyl
…. Hekaýaň başynda şu tereli sözlerem agdyklyk edýän ýaly, soňunda-ha kän gabat gelenok welin.
—-
Minnetdar.

0
4 Bagabat  
43
Okanyňa sag bol. Düzetdim. Sözlem gurluşynda çig ýerleri kän ekeni.
Äý näme, mundan 26-27 ýyl ozal ýazylan zat-da. Şo döwürler Ýugoslawiýa bombalanýardy. Telewizoram şu hekaýadaka çalymdaş çagajyklaň bakyşyndan doludy. Gögele ýetginjek bolsaňam, aňyňa erbet täsir edýän ekeni. Ýogsa, jahyllar egoistem, egosentristem bolýar diýýärler...Uruş belasyny Alla görkezmesin!

0
5 Bagabat  
43
Habarlaň täsiri bilen şujagaz zady ýene-de täzeden redaktirledim...
1994-njimi, 1995-njimi ýylda ýazylan zat welin...onda-da...

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]