07:31

Metjit

METJIT

Näçe döwran ötürdiň sen, üstüňden,
Egniň gysyp batdygyça hijrana.
Jezitlik eýleýip, aşdyk hetdinden,
Mal gabadyk mährabyňa, hüjräňe.

Gümmeziň, minaraň üstüňe çökdi,
Seni görüp oba çekdi hyjalat.
Dogrusy, ýykmaga ýetmedi hetdi,
Ýöne her kim duýup dur bir „Yşarat“.

Gijeler  deňiňden geçmek, hyllyla,
Gündizlerem gezip ýörüs, ýöne sen,
Dursuň ýel-ýagmyra, çabga yrgyldap,
Sebäbi sen metjit, sebäp, köne sen.

Köne bolsa biziň öler jynymyz,
Hökman omurmaly, täze gurmaly.
Biz şeýdip omurdyk ähli çynymyz,
Bar zat täze, indi näme gurmaly.

Täze guranlarmyz dargady gitdi,
Azansyz ýetmiş ýyl sürdük döwrany.
Emma, metjitsize şah çykman geçdi,
Şol ýyllarda öwrendik biz döwmäni.

Indi kem-kem düşünýäler bar zada,
Könesiz täze-de bolmaýan  eken.
Metjidi görmedik nesil, dünýäde,
Belli zat, kem-kemden ownaýan eken.

20.10.1991.

Öwezdurdy NEPESOW.

Surat: Medine Safari / "Metjit"
Категория: Goşgular | Просмотров: 513 | Добавил: Нawеran | Теги: Öwezdurdy Nepesow | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Eýdip-beýdip... / edebi ýaňsylama / Goşgular - 12.01.2024
"Diýdiñ: Gelin bolup görkezeýinmi?.." / Goşgular - 14.02.2024
Aldawçynyñ pañ-pañy / Goşgular - 18.01.2024
Ýedi ýassyn / Goşgular - 17.02.2024
Suratkeş / Goşgular - 26.01.2024
Çarwa arabyñ söýgüsi / Goşgular - 10.02.2024
Nokat / Goşgular - 28.01.2024
Perişan kalbyñ umydy / Goşgular - 01.01.2024
Göreş / Goşgular - 11.02.2024
Garyp köñlümiñ soltany / Goşgular - 21.02.2024

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]