02:50

Meni küýsäp menzilleri aşarsyñ

Категория: Goşgular | Просмотров: 478 | Добавил: Nurdan | Теги: Şähribossan Geldimämmedowa | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Alla dälmidir / Goşgular - 16.05.2024
"Garrap ýörünmi ýa men..." / Goşgular - 01.01.2024
Ýolbars we Möjek / basnýa / Goşgular - 05.01.2024
Magtymguly Pyragynyñ 300 ýyllygyna / Goşgular - 16.06.2024
Ömrümde / Goşgular - 05.07.2024
Gam goşulan goşgy / Goşgular - 01.06.2024
Ala ýektaý bedroý / Goşgular - 11.06.2024
Yşk heseri / Goşgular - 21.06.2024
Galtak / Goşgular - 28.06.2024
Salam, Türkmenistan! / Goşgular - 01.01.2024

Teswirleriň ählisi: 5
0
1 Garaýolly  
27
Ajayyp goshgylar

0
2 Medine  
368
Gadymy bir kitap ýatyr öňimde ,
Ol diýýär taňrydan başga Hudaý ýok.
Men diýýän enemden başga enem ýok,
Şu gapydan enem bolup özgeleň .
Meni garşy aljagyna ynam ýok.
R.Gamzadow.

0
3 Hаwеrаn  
245
Teswirde bereniñden aýry tema edip açaýmaly ekeni.

0
4 Nurdan  
100
Waspyň ýazyp ýetişemok henizmen,
Gül ülkäm,şygrymyň dömen ýerleri.
Bu gün maňa hemme zatdan eziz sen,
Eý, göbekganymyň daman ýerleri.

Ajapzaman,
Haýrany men bu günüň,
Mukama öwrülen soly-sagymyň,
Meniň kirkimirsiz çagalygymyň, Daňyň aksüýdüni emen ýerleri.

Şükür tupan ýatdy, sowuldy duman,
Ýyllar gaýgyrmady, siltedi zaman,
Yşgyň hanjarynyň elheder-aman, Bagrymyň üstüne çümen ýerleri.

Ine,bugün Bagty gelip ýalkanan, Belent başly ynsan bilen galkynan, Öten ezizlerin eziz halkymyň, Köňlüniň törüne gömen ýerleri.

Gulletmäge gelen, Misli şir peleň, Duşman haýbatyndan daşy gabalan,
Şonda-da perbermän ata-babalaň,
Gözlerin parahat ýuman ýerleri.

Diňe gözlerbilen, golaýna gelmän,
Seredip müň küýi serinde jemlän,
Şeýdip magşugyna söz aýdyp bilmän,
Aşyk ýigitleriň dyman ýerleri.

Şähribossan GELDIMAMMEDOWA

0
5 Nowgül  
371
Ajaýyp goşgy.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]