23:57

Sumbaryñ garagyrnagy

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 807 | Добавил: Нawеran | Теги: Ümür Esen | Рейтинг: 4.0/5
Awtoryň başga makalalary

Geň-taňsy wakalar bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 15
0
1 Мylayym  
83
Ynanjagymy ynanmajagymy bilmedim. Dogrumyka bu? Täsin. Birinji gezek eşidýän.

0
2 Akjemal  
243
Murgapdaky waka gaty geñ ekenlay. name diyseñem o betnyşan mahluk dayzanyñ ozune-de yaran bolmaly. "Yanyma gatnamasyny goymady" diyen bolup ozuñ deryañ kenaryna zygyrdap gatnap başlansyñ o gelendir-da yene yanyña.

0
3 Akjemal  
243
Yone Amydyr Murgapda nirden bolyaka, şo geñ

0
4 Мylayym  
83
Bolup biler elbetde. Ýöne, biz öň eşidip görmänimizi aýdýan. Juma Meňliniň ady tutulypdyr ýokarda.(Imany hemra bolsun, merhumyň) Ol ejemiň garyndaşy eken. Taryhçy ýaşuly köp zatlary gürrüň berýän eken. Häzir ejemden sorasam, "Menem eşitmändim beýle zady" diýip, geňledi. "Giňdir dünýä, geňdir dünýä" diýleni. Ynanman bolmaz. Ýöne hakykatdanam, täsin we geň biziň üçin bu zatlar. Şony aýtjak boldum...

0
5 öñräk  
Öñräk Lilit diyp bir zat tapdyñyz, Albassy diydiñiz, indi Garagyrnak diysene biggrin

0
6 Bagabat  
43
Gowy maglumat. Garagyrnak, suw adamlary, Juma Hudaýgulyň eserlerindäki "aýuwlara" (gar adamsy, ýeti) çalym edýän ekenler. Ýöne ol jandarlaryň ady romantiki "garagyrnak"!

0
7 Bagabat  
43
Ýöne çeper esere salmak isleseň welin, garagyrnagyň daş sypatyny birneme "owadanlaşdyrmasaň" ondan Anderseniň "Rusalkasyny" ýasap boljak däl. Ýa-da tersine ony has-da betgelşik edip, "garagyrnakdan" Gýugonyň Kwazimodosyna ýa-da Guinplenini ýasamaly.

0
8 Bagabat  
43
Suw adamsy bilen adaty zenandan bolan çaganyň wakasy hem özboluşly hem gyzykly bolup biler. Eger-de ýazanyňda ýerine düşse.

0
9 Bagabat  
43
Şeýle üýtgeşik, geň-enaýy wakalary ýetirip durýanyňyz gowy iş. Halkyň öz-özüne bolan aň-düşünjesini giňeldýär. Ýöne şeýle wakalary çeper eser bilen bagly gürrüňe syrykdyrýanymyň sebäbi, çeper beýan edilen waka, fakt adamyň aňynda has mäkäm ornaşyp galýar. Kino görnüşinde bolsa-ha, hasam ýiti täsir edýär.

0
10 Bagabat  
43
Tolkiýeniň "Silmarillion"-yny rus dilindäki terjimesinde okamaga synanyşdym. Hiç soňuna çykmaga gaýratym çatmady. "Ýüzükleriň hökümdaryny" bolsa ähli filmlerini hem onlarça gezek gördüm.

0
11 Bagabat  
43
Kino ýaly aňa güýçli täsir edýän zat megerem ýok bolsa gerek. Şu mahal "Ärtogruly" ürç edip görýärler. Kän bir elim degmän, doly tomaşa edip bilemok, ýöne tomaşa eden ýerlerimde türkmençiligiň, türkmençilik dünýägaraýşyň dogry berlip bilinmändigini görýärin. Ýogsa Ärtogrul türkmen, osmanlylar hem özleriniň türkmendigini ykrar edipdirler.

1
12 Garaýolly  
27
Mazaly sayt acylaydy. Gynanyp yordum.

1
13 Bagabat  
43
Saýtyň açylany gowy boldy. hands

0
14 Gumlygelin  
8
Sumbaryñ garagyrnagy @Bagabatdan çykdymyka diýip okap oturşyma"Beh...bu gürrüñde gep urluşy Ümür agamyzyñka gaty meñzeş diýip soñuna ýetsem hakykatdanam bu Ümür agamyzyñ bize ýetiren miraslaryndan eken.

0
15 meretmuhammet  
184
Kijiçik wagtymyz gije betçilik edip başlajak bolsak yat, gara gyrnak gelýar diyseler tapur tupur yatýardyk, indi ol gurrunleri esitmanimize gor nace yil bolupdyr. Şuwagt ozum hayran galýan çagalykdaky kop zatlar yadymdadyr welin, Garagyrnak diyip gorkuzulanym şuwagt yadyma dushyar. Mundan on hic yatlap gormandim, ýone geçen ýil Etregiñ toweregindaki Mamet gol den gunaşa gije baryp suw alardyk dandanam çopanlar guýup bererdik. Bir yil mundan okan bolaysak göluñ gije towereginden baryp boljak dal eken. gijirak yetireninem gowy boldy sagboluñ.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]