21:24

Taryh ylmy we türkmen taryhy -2/ dowamy

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 714 | Добавил: Нawеran | Теги: Osman ÖDE | Рейтинг: 0.0/0
Awtoryň başga makalalary

Taryhy makalalar bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 4
0
1 Kiparis  
135
Gajar çyndanam türkmenleriň döwletimikä gy. Ýaman şoňa kän ynanyp bilemokda. Gajarlar nädip türkmen bolýandygyna. Bilýäniňiz bar bolsa anyk düşündirip beräýseňiz

0
2 Kiparis  
135
Alp Arslany öldüren Ýusup Narzemi bolmaly. Narzem galasynyň häkimi. Türkmenmi dälmi bilemok. Sefewinem gowy ýatlatdyň-la, şo Ysmaýyl şanyň ejesi Akgoýunly hökümdarynyň gyzy eken, olam türkmen diýýär welin, diňe şol eje tarapy türkmen bolany üçin Şa Ysmaýyly türkmen edýärmikäler. Köp ýerde okamda kakasy türkmen diýip ýazylan ýerine dälde ejesi türkmen diýen ýerine gabat gelýän.

0
3 Kiparis  
135
Ine gajarlar köpçilikleýin Mara göçürlip, şo ýerde 1-2 asyr ýaşaýan bolmaly. Soňra häzirki biziň türkmenşerimiz bilen oňuşman 19njy asyryň başlarynda öýdýän ýalňyşmasam Eýran şasy gajarlary marydan alyp gaýdýar. Gajarlary döredeniňem kakasy gajar, ejesi ýomut türkmenlerinden diýip berýär. Gajaryň nädip türkmen bolýanynam bilýän bolsaňyz ýazaýyň

0
4 Kiparis  
135
Bolýa, minnetdar

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]