10:45

Ýitig / pozitiw hekaýa (ýene-de biri)

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 645 | Добавил: Bagabat | Теги: Serdar Ataýew | Рейтинг: 5.0/2
Awtoryň başga makalalary

Hekaýalar bölümiň başga makalalary

Surat / nowella - 14.03.2024
Ýagyşly gün boýny burlan söýgi / hekaýa - 15.01.2024
Deñinden ötüp bolmaýan adam / hekaýa - 18.01.2024
Kyrk ýyldan soñ gaýdyp gelen şol aýazly gün / hekaýa - 19.01.2024
Ahmyryň awusy / hekaýa - 13.01.2024
Gara menek / hekaýa - 11.06.2024
Düýş gapylary / hekaýa - 26.01.2024
Oglanlyk döwrümiň peji / hekaýa - 21.01.2024
Ýat şäherdäki üç myhman / hekaýa - 13.01.2024
Leýlanyň taryhy / hekaýa - 11.01.2024

Teswirleriň ählisi: 7
0
1 Нawеran  
9
"Mellegiñizde meýit gögersin..." bolmaly dalmi agam, logika görä bolmaly boljak bolsa-ha, ýa bilgeşleýin edilen söz oýnatmasymy?

0
2 Bagabat  
43
Dogrusy, türkmençilikd-ä adamyň mazary näçe tiz ýitse şonça gowulyga diýip aýdýardylar. Onsoň şu nukdaýnazardan bu gargyş näletlemek däl-de, alkyş ýaly bolup görünýär. Sebäbi mazaryň üstünde mellek, ýagny ekinzarlyk bolsa, şol onuň iň gowy "çalt ýitdigi" bolaýjak ýaly. Ýöne näme üçindir biziň çagalygymyzda biziň töweregimizde aýallar kimdir birine garganlarynda şeýle diýip sögünýärdiler. Ýöne, üns beripsiň. Sag bol. "Mellek" sözi häzirki "bölünip berlen ýer bölegi" manysynda alynsa, hakykatdanam seniň aýdyşyň ýaly "Mellegiňizde meýit gögersin" diýlip ýazylsa dogry bolýar. Ýöne "mellek" sözi ekinzarlyk, bag-bakjalyk manysynda alanyňda-da ýaňky türkmeniň köne yrymy bilen çapraz gelýän ýaly. Belki aýallar "ibaly jaýlanman geçesiň" manysynda şeýle käýinýän bolmaklary ahmal.

0
3 Bagabat  
43
Ýöne, bilemok özümiz çakdan aşa bezzat bolanymyzdanmy ýa-da başga bir sebäpdenmi, şol sögünç näme üçindir hut şu görnüşinde gulagymda galypdyr biggrin

0
4 Bagabat  
43
Ýene-de bir ýerde "mellek" sözüniň "emläk" sözünden gelip çykýandygyny hem okapdym. Ýöne çeşmesin-ä anyk salgy berip biljek däl. Ýadyma düşmeýär.

0
5 Bagabat  
43
"Emläk" manysynda alnanda bu gargyş hasam fantastiki görnüşe geçýär. Umuman...Bu ýerde Okkamanyň päkisini ulanmagyň ýeri geldi öýdýän. wacko

0
6 Bagabat  
43
Dogry, hekaýanyň sýužeti ilki kellä gelende ses güýçlendiriji ulgamyň üsti bilen ýiten oglanjyk barada bildiriş berseň, bar bolany diýen pikir gelipdi. Ýöne, beýtseň, onda intriga hany?! Beýle aňsat hem adaty hereketi etseň, onda hekaýa başlamanka tamamlanýar. Diýmek, bu ýerde belki hut şol bazarda hut şeýle ses güýçlendiriji ulgam ýokdur diýen nukdaýnazardan apriori ugur almaly bolýar. Hekaýanyň sýužeti emele geler ýaly thumb

0
7 Bagabat  
43
Ýöne, @Gülzyýada üns bereniňize sag boluň, şu mahal pikirlendim-de, hakykatdanam şol ýeri düşündirilmäge mynasyp diýip, hekaýa üýtgetme-düzediş girizdim. MInnetdar! wink

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]