08:32

Duşuşyk

DUŞUŞUK

Bu men - Enwer.
Siziň köne tanşyňyz.
Bagyşlaň bimahal bimaza edýän.
Şu wagt sizi juda göresim gelýär.
Hem okap beresim gelýär ýaňyja
göbegi kesilen täze şygrymy.

...Şu günler şeýle bir ýekesireýän
Hiç çydap bilemok, ynanyň walla.
Garaşyp ýaşaýan kimdir birine
Ýadawlykdan ýaňa gözlem kepedi.
Aý, zyýany ýok-laý.
Bu-da geçer...
Dogrusy, men bir Ependi size
geljekde gül bile bagtly gülki paýlajak.

Bu gün baglaň topbak-topbak kölegesiniň,
derýalaň, çölleriň üstünden aşyp,
Men size hoş babar―“Buşluk!” getirdim.
Eşitseňiz juda begenersiňiz...

...Uzak obamyzdan ýantorbasyna
Uly ynam bilen kän süýji salyp,
Ejem goşgymdaky paýtagtly gyzyň
geljekmiş öýüne gudaçylyga.

Ýazlar kämillige ýetirer meni,
Duşuşarys alys ýollaň bilinde.
Ýene bir gün kakyp siziň gapyňyz
bagt bolup törüňizden örerin.
Häzirlikçe...
hökman garaşyň onda.
Men gelerin!
Men gelerin! Gelerin!..

Enwer NYZAMOW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 483 | Добавил: Мylayym | Теги: Enwer Nyzamow | Рейтинг: 4.7/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Ýetim / Goşgular - 02.02.2024
Estagfurullaly bentler / Goşgular - 14.02.2024
Puluň başarnygy barada agymtyl goşgy / Goşgular - 10.01.2024
Göreş / Goşgular - 11.02.2024
Düýş hem ýagyş / Goşgular - 09.01.2024
Was-wasylara... / Goşgular - 23.01.2024
Garyp köñlümiñ soltany / Goşgular - 21.02.2024
Meniñ monologym / Goşgular - 01.01.2024
Hasap / Goşgular - 18.02.2024
Bu şäherde / Goşgular - 10.02.2024

Teswirleriň ählisi: 1
1
1 Garaýolly  
27
Gowy goshgy

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]