09:32

Umyt

UMYT

Durmuş alawynda köýen kalbymyñ,
Kiçijik ýagtylyk ýagtyltdy için.
Belki bu ynamy Alla ýollady,
Meni ýykylamda galdyrmak üçin.

Ýagty umytlarym betbagtlygmyñ,
Batgasyndan çekip aldy dessine.
Señselän kalbymda bagtyñ aýdymyn,
Aýdyp getirdi ol meni essime.

Mähriban käbäm deý,sallançak gurup,
Umyt meni gije-gündiz üwredi.
Göýä,çigitlenen çigit gabyk deý,
Ol bolmasa bu jan bir boş göwredi.

Boş göwräne umyt beren ýagtylyk,
Barýaryn ynamly men saña sary.
Dünýäme nur çaýan şol umyt bilen,
Aýlanýandyr belki beýik ýer şary.

Gyzylgül ANNAGYLYJOWA.
Категория: Goşgular | Просмотров: 462 | Добавил: Gumlygelin | Теги: Gyzylgül Annagylyjowa | Рейтинг: 4.7/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Perişan kalbyñ umydy / Goşgular - 01.01.2024
Ömrümiñ manysy bolmaly zenan / Goşgular - 05.02.2024
Täjir tanşyma / Goşgular - 16.01.2024
"Bagşylara" / Goşgular - 07.02.2024
Dünýe... / Goşgular - 11.02.2024
Dostluk hakda / Goşgular - 18.02.2024
Garyp köñlümiñ soltany / Goşgular - 21.02.2024
Dört pyýala / Goşgular - 21.02.2024
Sumbaryñ kenarynda / Goşgular - 01.01.2024
Aldawçynyñ pañ-pañy / Goşgular - 18.01.2024

Teswirleriň ählisi: 9
3
1 jumagylyjovao  
88
Ajaýyp goşgy! 
Umydyň ýekeje dänejigi tutuş bir meýdana bagt ekmek üçin ýeterlikdir.(Mark Lewi)

1
2 Gumlygelin  
8
Goşgydan has ajaýyp sözleri ýetireniñ üçin sag bol Ogulaman.

1
3 Gurban  
24
Gelneje, bu goşgyňyz hasam ajap bolupdyr! Ylham atyňyzyň bady gowşamasyn gelneje.

1
4 lunemia  
216
Спасибо вам!

0
5 Gumlygelin  
8
Gurban,Iunemia sizem sag boluñ.Hoş sözler üçin.

2
6 Garaýolly  
27
Yuregiñe tasir edyar,
Gumlygelin goshgy yazsa.
Mazmun osup,cuña gidyar
Gumlygelin goshgy yazsa.

2
7 Garaýolly  
27
Duyyañ ynsan hasiyetin,
Durlanyar pikir-niyetiñ,
Beyan edyar durmush netin,
Gumlygelin goshgy yazsa.

Zenanlyk duygusy zyyat,
Yagshylykdyr-magsat-myrat,
Shahyr kalby tapar gayrat
Gumlygelin goshgy yazsa.

Her setiri dane-dane,
Meñzeyar dury asmana,
Mazmuny salar heyjana,
Gumlygelin goshgy yazsa.

1
8 Gumlygelin  
8
Şyhmyrat aga göwnüme ganat berdiñiz.Sizden köp razydyryn.Janyñyz sag bolsun.Maşgalañyza,nesillerñize guwanyp uzak ýaşañ ylaýym.

0
9 Мylayym  
83
Biri-birinden ajaýyp goşgular. Yzy gür bolsun!

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]