10:05

Baýsyñ sen

BAÝSYÑ SEN

Gara gözler - ömrümiziñ çyragy,
Onki synañ abat bolsa, baýsyñ sen.
Watany söýmekde ýatlañ Syragy,
Watan dünýä şugla salsa, baýsyñ sen!

Tarlaryn öpere saçlary bolsa,
Tarypyn edere gaşlary bolsa,
Ýyldyzlar deý sadap dişleri bolsa,
Ýar näzlenip, birje gülse, baýsyñ sen.

Ak bäbekli öýüñ toýdur, toýdur, tomaşa,
Başarsañ däne sep ejizje guşa,
Dünýä bagta döner, göwünler - hoşa,
Her gün öýe myhman gelse, baýsyñ sen!

Giñ jahana sygman joşan halatyñ,
Ýagşylyga ýaýylşyñy haladym,
Kämillikde syratlydyr kamatyñ,
Iliñ-günüñ mährem bolsa, baýsyñ sen!

■ Sähra

Gülgün ýüzün açan, owadan sähram,
Güller içre gujagyma dolup gel!
Adam topragyndan alýandyr bähra,
Meniñ üçin tükenmejek şalyk bol!

Sendedir söýgimiñ göwher-parasy,
Seýliñdedir gelinleriñ agrasy,
Bu türkmeniñ toprak bilen arasyn,
Sazlaşdyrýan gökden inen melek bol!

Sensiñ ata-babalarmyñ aýany,
Sendedir ýaşlygyñ göçgün hyýaly,
Aşyhyñ ah urup, gözläri ýaly,
Ýar başyndan ýele uçan ýaglyk bol...

Altyn BAÝRAMDURDYÝEWA.
Категория: Goşgular | Просмотров: 337 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Altyn Baýramdurdyýewa | Рейтинг: 4.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Çarwa arabyñ söýgüsi / Goşgular - 10.02.2024
Lenç edilen nakyl / Goşgular - 05.02.2024
Puluň başarnygy barada agymtyl goşgy / Goşgular - 10.01.2024
Rubagylar / Goşgular - 01.01.2024
Goltugy daşly adam / Goşgular - 05.01.2024
Hasap / Goşgular - 18.02.2024
Kyrk ýaşa ýeteniñde / Goşgular - 03.02.2024
Bu şäherde / Goşgular - 10.02.2024
Dört pyýala / Goşgular - 21.02.2024
Estagfurullaly bentler / Goşgular - 14.02.2024

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]