20:55

Omar Haýýamyñ ylmy we şahyrana garaýyşlary

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 1042 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Döwletmyrat Ýazgulyýew | Рейтинг: 5.0/2
Awtoryň başga makalalary

Edebi makalalar bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 5
0
1 tankytçy  
Omar Haýýam barada hiç belli netijä gelip bilemokdym. Onuñ rubagylaryny okap, döwrüniñ iñ güýçli yslam döwleri bolan seljuk-türkmen imperiýasy nädip beýle adamy köşgünde işletdilerkä diýýärdim. Ýene-de bir bulaşyk pikirimi aýdyñlaşdyrmaga kömek etdiñiz. Sag bolsun makalany ýazanam, ýetirenem.

0
2 Gulzyyada  
97
Nyzam-yl Mülk,Omar Haýýam,Hasan Sabbahy bir medresede okap bilim alan bolsa Omar haýýam bn Nyzam-yl Mülk bir zada uýan bolup Hasan Sabbahy Ölümsizlige diňe özüniň döreden we ähli zady öz baştutanlygynda oňa uýanlara ölümiň ýokdygny şu dünýäň jenettdigni adamlary ýoldan azaşdyrýan şeýtan hökmünde tanalýar...
ýöne Nyzam-yl Mülk Mälikşahyň weziri Omar Haýýam bn hökümdarlygynyň soňky döwürlerde tanşan bolmaly.

0
3 Gulzyyada  
97
Menden Muhammede ýetiriň salam,
Hormat bilen soňra aýdyň bir kelam:
-Turşy çaly halal edip şerigat,
Neçüýn gyzyl meýi edipdir haram?

*****

Meniň tarapymdan Haýýama salam,
Soňra aýdyň:"Ham ekeniň,eý,Haýýam,
Men haçan aýtdym meý haram diýip?
Akylla halaldyr,akmaga haram".

nirde okanyma ýadymda däl ýöne Haýýam hiç hili şerap içmändir,emma muňa garamazdan şerap baraga juda köp rubagylary bar bu gaty syrly...

0
4 Mekkan  
Näme diýýäñaý?

0
5 Gulzyyada  
97
ýokarda
*Mälikşah Omar Haýýam bn şalygynyň soňky döwürlerinde tanşan bolmaly

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]