11:52

Salpygulak / hekaýa

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 456 | Добавил: Gurban | Теги: Baba Annanow | Рейтинг: 5.0/2
Awtoryň başga makalalary

Hekaýalar bölümiň başga makalalary

Düýş gapylary / hekaýa - 26.01.2024
Kyrk ýyldan soñ gaýdyp gelen şol aýazly gün / hekaýa - 19.01.2024
Garagumda / hekaýa - 09.03.2024
Jan / hekaýa - 08.03.2024
Oglanlyk döwrümiň peji / hekaýa - 21.01.2024
Surat / nowella - 14.03.2024
Mertlik hemme kişä berilmeýär / hekaýa - 16.01.2024
Gök gözli Ýefrosinýa / hekaýa - 13.05.2024
Başky söýginiñ müşki / hekaýa - 04.01.2024
Sen aman bol bu dünýäde / hekaýa - 22.01.2024

Teswirleriň ählisi: 2
1
1 Bagabat  
43
Şu hekaýany gaty ir okapdym. Üstünden 20 ýyldanam gowrak wagt geçen bolsa gerek. Şonda biçak täsir edipdi. Güjükleriniň arasynda janserek bolýan janaweriň bolşy gözgynydy. Ruslar: "Zehinli adam hemme zatda-da zehinli" diýýärler. Baba aga-da şonuň ýaly. Hasam ol bendäniň kinolarda düşüren keşpleri hakyky türkmen ýigdiniň keşbini halkyň aňynda emele getirdi. Şu wagtlar ürç edilip görülýän "Ärtogrul" serialynda "Ärtogrulyň obrazyny Baba aga ýerine ýetiren bolsa, Alty Garlam ony düşüren bolsa, sazynam Nury Halmämmet ýazan bolsa nähili bolardy?" diýip arasynda pikir döreýär.

1
2 Bagabat  
43
Hekaýany köpçülige ýetirip, gaty uly iş edipsiňiz. Taňryýalkasyn. Türkmen edebiýatynyň naýbaşy hekaýalarynyň biri bu.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]