03:10

Öýkeleme sen...

ÖÝKELEME SEN

Ahyr bir gün sabyr käsäm pürlener,
Onsoñ beýle ýumşak gelni tapmarsyñ.
Ýüregime ýyllar beren azaryň,
Barynyň aryny birden alaryn.
Ýumruk salman, sögünç alman dilime,
Gargyşam okaman duşan günüme,
Aldaw-hilä ýüz urjagam bolmaryn,
Muňa ýolam bermez zenan mertebäm.
Özüň deý biwepa bolubam bilmen,
Kazym bardyr alaja deý garakda.
Seniň ýykdym hasap eden dünýäňi,
Ýykman saklap ýörün ýyly gursakda.
Ynsabym - Hudaýym mähriban oglum,
Kalba giňlik berip yaşadyp gelýär.
Göz ýaş, gan dökmerin ýekeje damja,
Oguljygym bagra basyp bir demde,
Giderin dünyäňe gelmedik ýaly,
Seni jandan geçip söýmedik ýaly,
Ýaşaber, ýaýnaber mensiz dünyäňde,
Tans et, aýdym goyup uly ses bilen,
Şatlan gaýdanyma ýüregiň böküp,
Buşlap çyk eliňe suýjülik alyp,
Ynjyk göwni ynjydanňa begenip.
Nädeýin, gursagňa guýup bilmesem,
Maşgala bolmagyň bagtdygyny.
Toý-meýlisde, şüweleňde ýaşasaň,
Bilýämikäň agyň näme zatdygyny?
Gaýdanyma begenensiň ýürekden,
Belki dost-ýarlaňam ýygnarsyň agşam...
Menden göwnüň galyp öýkeleme sen,
Öz ogluñ toýuna çagyrylmasaň...

Bagtygül TEKÄÝEWA.

Категория: Goşgular | Просмотров: 698 | Добавил: Нawеran | Теги: Bagtygül Tekäýewa | Рейтинг: 4.7/7
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Serimsal / Goşgular - 07.01.2023
Watan / Goşgular - 07.01.2023
Из письма к В.П.Горчакову / Goşgular - 27.01.2023
Deprem / Goşgular - 13.02.2023
«Юноша, скромно пируй, и шумную Вакхову влагу…» / Goşgular - 02.01.2023
Ürgenç rowaýaty / Goşgular - 06.01.2023
Эры / Goşgular - 28.01.2023
Ölmezinden öñ ogluna ýazylan hat / Goşgular - 22.01.2023
Алмаз / Goşgular - 09.02.2023
«Старуха гадала у входа…» / Goşgular - 13.02.2023

Teswirleriň ählisi: 7
0
1 Teswirçi  
Bet goşgy eken!

0
2 Bayrammyrat  
Gosgy yurekden cykyp yúrege bardy gozden yas akanyny duymadym

0
3 Kiparis  
135
Tüýs ýerine düşüpdirdä goşgy.

0
4 Kiparis  
135
Goşgyny tankytlar derejedä bilimim ýok. Ýöne goşguda gozgalan mesele döwrüň esasy meseleleriniň biri bolansoň haladym goşgyny.

0
5 Atakaka  
159
berekella,

0
6 jumagylyjovao  
88
:respect:Ajaýyp! Berekella! hands

0
7 Мylayym  
83
Zenan durmuşynyň çylşyrymly öwrümleri bilen ýüze çykýan, kalp dünýäsiniň beýany. Eli çagaly ýalňyz zenan, gunçasyny bagyrtlap, ýanaşyk oturan bägül kibi. Goşgynyň jemlemesini göz öňüne tutanda, bägül näçe özüniň parasatly oý-pikiri bilen paýhasly bolanam bolsa, bägül bägül-dä, ýürek awusyna derek, her niçikde bolsa, barmaga tiken batyryp galypdyr. Bulam näme, elbetde, "Gülüň biten ýerinde gadry ýok" diýilşine eýerilen bolmagy ahmal. Juda oýlandyrýan we ýürekgyýyjy goşgy eken. "Bagyşlasaň,bagyşlanarsyň!" diýilýä. Güneş nurun saçyp durka, gunçaň gül açar we gül hem gunçalar, ana, ähli öýke-kine belki, şonda unudylar diýesim gelýä. Goşgularňyzdan doýma ýok eken. Belki, ýene ýetirip durarsyňyz?!
Dowamat dowam bolsun, şahyra Zenan!

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]