21:00

Men kim?!

Категория: Goşgular | Просмотров: 460 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Aknur Rozyýewa | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Bagyşla! / Goşgular - 01.01.2024
Eýdip-beýdip... / edebi ýaňsylama / Goşgular - 12.01.2024
Şemally gün / Goşgular - 27.01.2024
Salam, Türkmenistan! / Goşgular - 01.01.2024
"At bilen kowalap gördüler ony..." / Goşgular - 01.01.2024
Gökdepäm / Goşgular - 22.03.2024
Ynanarmykan? / Goşgular - 30.01.2024
Owadan pyçak hakynda erteki / Goşgular - 09.04.2024
"Gitdim senden ilerledip ümzügi..." / Goşgular - 01.01.2024
Gowy görülen goşgy / Goşgular - 05.01.2024

Teswirleriň ählisi: 5
0
1 Jumjume  
571
Sen ajaýyp şahyr,zenan,dost

0
2 Zyýada  
579
Täsirli, oňat goşgy.

0
3 Raviya  
584
Orazguly Annaýewiñ bir goşgusyny ýatlatdy. Birhili çalym edýär şol goşga.

0
4 Raviya  
584
"Şeýtan"

Şu gün säher bilen
Iş ýerimde işlän bolup otyrkam,
Meniñ açyk duran gapymy kakman,
Sorap bilinmedik islegme bakman,
Şeýtan gelip girdi meniñ ýanyma.
Ilki tanamadym,
Bilip bilmedim,
Näçe agram salsamda men añyma.
Onuñ keşbi,
Oñ görnüşi däl eken,
Aýdyşlary ýaly şeýle bir myrtar.
Gaýta bu şeýtanyñ şeýtan ýüzünde,
Bu čaklar duşmaýan ýiti mähir bar.
Edepli ekeni,
Gelmedi ol alkymyma dykylyp,
Onuñ orny boldy otagyñ künji.
Ýöne men özümi oñaýsyz duýdum,
Ynjalyk berenok maña bir ünji
Soradym men ondan:
Etdimmi ikilik
Işimde,
        Durmuşda
               ýa-da ömrümde,
Lebzim ýuwutdymmy
              adam satdymmy,
Wezipe aldymmy
Bir kişiniñ aýagyna ýykylyp?
Ýa howpdan çekinip,
Itdimmi başgany uçut gaýadan
Yza çekilip?
Soragyñ yzyndan sorag ýagdyryp
Berýän sowallamdan barýan ýygrylyp.
Şeýtan söz gatmady,
Köp manyly garap otyr ýylgyryp.
Dymdym öz soragma özün düwünip,
Diñlemekçi boldum şeýtan buýrugyn.
Ol bolsa ýerinden galdy-da sessiz,
Sorag alamaty ýaly göterdi
Ýete ýetip ýatan uzyn guýrugyn.
Soñ bir sözem diýmän çykyp gitdi ol,
Bu şeýtandan maña bolmady zowal.
Müñ soragma derek goýup gitdi ol,
Meñ soragma derek ýekeje sowal...

Akylyndan aşa düşen bu ynsan,
Ynjan ynsabyna diýýärmi şeýtan?!

Ýazary:Orazguly Annaýew

0
5 Arzyman  
418
Men-ä adyny okap, Annasoltanyň goşgusydyr öýdüpdim...

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]