09:02

Men-menlik hekaýaty

MEN-MENLIK HEKAÝATY

Demir men-menlige ýan berip, bir gün,
Onuň gözün ýumup öwünşin görüň!

“Men deý gaýym, men deý berk zat barmyka...”
(Näme diýjek beýle alasarmyga?!.)

Diýdi: “Hiç zat edip bilmez maňa Pos,
Bilýänsiňiz, güýçlüdirin ondan has!”

Ýadaman-ýaltanman öwündi Demir.
(Wagt duýdurman ötýär hem ötýär ömür...)

Demir köp gygyrdy: “Men bir üýtgeşik!”
Posam ony etdi deleme-deşik.

...Sadalygyň ýakymy bar, erki bar,
Men-menligiň meýneti bar, merki bar.

Azymberdi KAKAÝEW.

Категория: Goşgular | Просмотров: 577 | Добавил: Azady | Теги: Azymberdi Kakaýew | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Rubagylar / Goşgular - 01.01.2024
Aldawçynyñ pañ-pañy / Goşgular - 18.01.2024
Atsyz goşgy / Goşgular - 31.01.2024
"Diýdiñ: Gelin bolup görkezeýinmi?.." / Goşgular - 14.02.2024
Tilki bilen üzüm / basnýa / Goşgular - 10.01.2024
Puluň başarnygy barada agymtyl goşgy / Goşgular - 10.01.2024
Bu şäherde / Goşgular - 10.02.2024
Gowy görülen goşgy / Goşgular - 05.01.2024
Sumbaryñ kenarynda / Goşgular - 01.01.2024
Göreş / Goşgular - 11.02.2024

Teswirleriň ählisi: 4
0
1 Rifma  
Meýnet - azap, görgi, kynçylyk ýaly many berýär. Daşoguz diolekitinde köp ulanylýan söz.

0
2 Raziýe_Soltan  
16
Meynet-zahmet cekmek diyip dusunyas...azeri dilinde meynet_azap gorgi manysyny beryar.

0
3 San  
"Ýüzünde meýmenet ýok..." diýilýän ýerem-ä bar... biggrin

0
4 Нawеran  
9
@San, meýnet aýry, meýmenet aýry.
Meýmenet - bu adamyñ gowy tarapyny, gowy häsiýetini görkezmekde añladylýan söz. Ikinji bir manysy - şowlulyk, ugur.
Trakýa türkmenlerinde meýmenet sözi has köp ulanylýar. Mysal üçin olarda "Alla ýüz beripdir, meýmenet bermändir..." diýen aýtgy bar...

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]