19:20

Ätiýaçlyk hekaýaty

ÄTIÝAÇLYK HEKAÝATY

Guşlar üýşüp sorag beren Jikjikä:
“Aýagyň galdyryp ýatmaň nämekä?

Näme üçin biziň ýaly ýatmaýaň?
Syryn sorasagam hergiz aýtmaýaň.

Guşlaryň bolmaýar ýassyr-bussury,
Senem bize aýan eýle bu syry!

Jikjiki olara beripdir jogap:
“Biläýmeli zady dursuňyz sorap.

Birden asman hopup, gaçaýsa aşak,
Bilmeris ahyryn biz munda ýaşap.

Şoň üçin aýagym galdyryp ýatýan,
Gögüň hoparyndan howatyr edýän.

Ony saklap bilerinmi ýa-da ýok,
Emma ätýaçlygy elden beremok.”

...Ätýaçlygy elden beräýseň bir gün,
Gümansyz köpeler alada-görgiň.
Категория: Goşgular | Просмотров: 385 | Добавил: Azady | Теги: Azymberdi Kakaýew | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Dostluk hakda / Goşgular - 18.02.2024
Düýş hem ýagyş / Goşgular - 09.01.2024
Moskwadan görýärler / Goşgular - 30.01.2024
Bir gün / Goşgular - 14.02.2024
Tazy / Goşgular - 30.01.2024
Garyp köñlümiñ soltany / Goşgular - 21.02.2024
Gowy görülen goşgy / Goşgular - 05.01.2024
Estagfurullaly bentler / Goşgular - 14.02.2024
Ýolbars we Möjek / basnýa / Goşgular - 05.01.2024
Kyrk ýaşa ýüzlenme / Goşgular - 03.02.2024

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]